ชวนเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปีกรุงรัตรนโกสินทร์ 8-10 มี.ค.