การรวมระบบนิเวศของธรรมชาติเข้ากับชุมชนที่อยู่อาศัย